Adatvédelmi Tájékoztató

Az akciolaz.hu weboldal  ingyenesen és személyes adatok megadása nélkül látogatható, azonban előfordulhat, hogy a weboldal egyes részeinek eléréséhez regisztráció és ezzel egyidejűleg személyes adatok megadása szükséges. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon történő bármely regisztráció során az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, azaz a felhasználó szabadon dönthet arról, hogy megadja-e a kért személyes adatait.

Regisztráció a http://www.akciolaz.hu/regisztralas/ oldalon.

Felhasználó a www.akciolaz.hu oldalon történt regisztrációjával önkéntesen, kifejezetten és egyértelműen hozzájárul ahhoz, hogy a Dapner Megoldások Kft. (székhely: 1152 Budapest, Szilas park 6., cégjegyzékszám: 01 09 999683, a továbbiakban: „adatkezelő”) a regisztráció során a felhasználó által megadott személyes adatokat (regisztrációhoz feltétlenül szükséges  adatok: név, elektronikus levelezési cím; nem szükséges megadni a regisztrációhoz a születési dátumot és a lakcímet; a továbbiakban: „személyes adatok”) a hozzájárulás felhasználó általi visszavonásáig az akciolaz.hu felülethez való hozzáférés (ideértve a feltöltést) céljából, kezelje és az adatbázisában tárolja.

A regisztrációhoz az alábbi személyes adatok megadása minden esetben szükséges: felhasználó neve és elektronikus levelezési (e-mail) címe.

Felhasználó jogosultságai
Felhasználó a Dapner Megoldások Kft-nél, valamint az akciolaz@akciolaz.hu elektronikus levelezési címen bármikor tájékoztatást kérhet a megadott személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, továbbá kérheti az adatai törlését. Emellett megilleti őt a tiltakozási jog, a bírósági jogérvényesítés, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás joga.

A felhasználó által megadott személyes adatok csak a fent részletezett célokra használja fel, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően. A megadott személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő és azon munkavállalói jogosultak hozzáférni, akiknek a kért személyes adat megismerése szerződésből fakadó kötelezettségeik érvényesítéséhez elengedhetetlenül szükséges.

Felhasználó az adatait önkéntesen szolgáltatja, egyben kijelenti, hogy az így átadott adatok megfelelnek a valóságnak, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy bármely, az adatokban történt változás esetén azt haladéktalanul bejelenti az adatkezelő részére.

Biztonsági intézkedések
Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok ne sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az adatkezelő az adatkezelési tevékenységben résztvevők előírja.

Az adatkezelő által működtetett weboldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű.
A weboldal tartalma az adatkezelő szellemi tulajdonát képezi, mely az adatkezelő előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használható fel.
A weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhatnak. Az ilyen weboldalakon található tartalom nem áll az adatkezelő befolyása alatt. A weboldalak egyes részei az Ön azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat, ún. cookie-kat használnak, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak. A böngésző program segítségével Ön beállíthatja, illetve meggátolhatja a cookie-khoz kapcsolódó tevékenységet, ugyanakkor felhívjuk arra a figyelmét, hogy a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem képes használni az adott weboldal minden szolgáltatását.

Jelen weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k az Ön számítógépén tárolódjanak, és ahhoz az Adatkezelő hozzáférhessen.
A cookie-k főszabály szerint harminc napig tárolódnak, Ön ugyanakkor bármikor kérheti azok törlését, továbbá böngésző program segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-khoz kapcsolódó tevékenységet. Ugyanakkor felhívjuk figyelmét, hogy ez utóbbi esetben, azaz a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy az adott weboldal valamely alkalmazása vagy szolgáltatása nem lesz elérhető.
Az adott weboldalon a látogatás rögzítése céljából a látogató számítógépének internet címe („IP” címe) naplózásra kerül, mely adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. A naplófájlban található adatok nem kerülnek összekapcsolásra egyéb személyes adatokkal, amely alapján Ön személyesen azonosítható lenne. A jelen web-helyről más web-helyekre való csatlakozás lehetőségének célja kizárólag az Ön kényelmét szolgálja. A jelen web-helyhez kapcsolódó valamennyi más web-helyre való belépés az Ön kizárólagos felelősségére történik, a többi honlap nyomdai megjelenéséért, illetve a honlapokra való bejutási feltételekért nem vállalunk felelősséget. Fenntartjuk a jogot, hogy a weboldalt bármikor módosítsuk, átdolgozzuk, korszerűsítsük, vagy visszavonjuk. Tilos a weboldal egészét, vagy részeit bármilyen formában sokszorosítani, másolni, újraközölni.
A regisztrációval egyidejűleg kijelentem, hogy az adatvédelmi tájékoztatót megismertem, és azt magamra nézve kötelező érvényűnek fogadom el.